HÁZIREND

 1. A Házirend célja és feladata

A Házirend egy belső szabályzat. A Házirend határozza meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával és az Iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket, valamint az iskola által elvárt viselkedés szabályait.

A rendelkezések célja biztosítani az Iskola törvényes működését, a nevelés-oktatás zavartalanságát, a tanulók Iskolai közösségi életének megszervezését.

 

2. A Házirend hatálya, nyilvánossága

A Házirend hatálya

1.) A Házirend területi hatálya kiterjed a Várkerti Általános Iskola (továbbiakban Iskola) és tagiskolái területére, az intézménybe érkezéstől az onnan való távozásig, valamint az intézmény területén kívüli – az intézmény által szervezett – rendezvényekre.

2) A Házirend szabályai kötelezőek az iskolával jogviszonyban álló minden tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra, a tanulók szüleire. (A tanulói jogviszony a beíratás napján kezdődik és az iskolából való kiiratkozásig tart.)

Az a tanuló, aki kötelességeit elmulasztja, a Házirendet megszegi, büntetésben részesíthető.

A tanulók jutalmazásának, illetve a fegyelmező intézkedések formái, azok rendje a Pedagógiai programban és az SZMSZ-ben találhatók.

3) A Házirend rendelkezései azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, ill. tanítási időn kívül szervezett programokra is vonatkoznak, amelyeket az Iskola szervez és felügyel. 

A Házirend nyilvánossága:

 • az iskolai könyvtárakban,
 • a tanári szobákban,
 • az Iskola irattárában,
 • a tagintézmény-vezetőknél
 • az osztályfőnöknél,
 • a DÖK vezető / segítő nevelőnél,
 • a szülői szervezet elnökénél.
 • az intézmény honlapján

A Házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.

Az újonnan elfogadott vagy módosított Házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell:

 • a tanulókat,
 • és a szülőket.

 A Házirend tanulókra és szülőkre vonatkozó rendelkezéseit minden tanév elején az osztályfőnöknek meg kell beszélniük:

 • a tanulókkal osztályfőnöki órán,
 • a szülőkkel szülői értekezleten.

A Házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az Iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, az osztályfőnököktől, a nevelők fogadó óráján vagy más, előre egyeztetett időpontban.

 

3. A tanuló jogai:

Az alapvető jogokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 46.§-a tartalmazza.

A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A tanulónak joga, hogy:

1.) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön.

2.) a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki,

3.) nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön,

4.) részére az iskola egész pedagógiai programjában és tevékenységében a nevelés-oktatás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék,

5.) hogy az állami fenntartású nevelési-oktatási intézményben fakultatív hitoktatásban, hit- és erkölcstanoktatásban vegyen részt,

6.) személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását,

7.) állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban – különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban – részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért,

8.) az oktatási jogok biztosához forduljon.

9.) A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön a gyermekeket, tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre.

10.) joga, hogy egy tanítási napon maximum kettő témazáró dolgozatot írjon, amelyek időpontját előre közölni kell. (Több, egy napra tervezett témazáró dolgozat esetén az osztályképviselő kérésére az osztályfőnök egyeztet az érintett szaktanárokkal.)

11.) joga, hogy dolgozatának eredményéről két héten belül értesüljön,

12.) joga, hogy rendkívüli esetben a tananyag számonkérésének elnapolását kérje,

13.) joga, hogy érdeklődése szerint igénybe vegye az Iskola létesítményeit, az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, – a könyvtárat, számítástechnika-termet, tornatermet, sportpályát az ezekre meghatározott külön rend szerint,

14.) joga és kötelessége, hogy védje saját és társai épségét, egészségét,

15.) joga, hogy részt vegyen a Diákönkormányzat munkájában, a diákképviseletbe választó és megválasztható legyen,

 

4. A tanuló kötelességei  és megjelenésre vonatkozó szabályok

A tanuló

 

1.) kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon,

2.) kötelessége, hogyeleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően – tanulmányi kötelezettségének,

3.) kötelessége, hogyéletkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett – a házirendben meghatározottak szerint – közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában,

4.) kötelessége, hogymegtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használati rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait,

5.) kötelessége, hogyóvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt (pl.:alkohol, drog, cigaretta, petárda, verekedés, rongálás stb.). A tanuló ezen kötelezettségek elmulasztása esetén súlyos fegyelmi vétséget követ el.

6.) kötelessége, hogymegőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit,

7.) kötelessége, hogyaz iskola, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk (nincs joga zavarni a tanítási órát, tanárát és társait), segítse rászoruló tanulótársait,

8.) kötelessége, hogymegtartsa az iskolai SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat,

9.) köteles tiszteletben tartani az intézmény dolgozóinak, tanulótársainak emberi méltóságát, a kulturált magatartási, viselkedési normák betartásával,

10.) köteles a tanóra kezdetét jelző becsengetés után a tanterem rendjének megfelelően, kijelölt helyén várni tanárát,

11.) köteles az osztályfőnök illetve a szaktanár által előírt ülésrendet megtartani,

12.) köteles házi feladatát elkészíteni, a szükséges tanszereket a tanórákra elhozni (a házi feladat, a kötelező felszerelések sorozatos hiánya a tantárgyi érdemjegyben megjeleníthető),

13.) kötelestájékoztató füzetét / ellenőrzőjét (amennyiben van papír alapú ellenörzője) magánál tartani, a bejegyzéseket pedagógusával, gondviselőjével haladéktalanul aláírattatni (a tanuló felszerelésének és az Iskola bármilyen írásos üzenetének ellenőrzése a szülő kötelessége),

14.) köteles iskolába illő, ápolt, tiszta öltözékben megjelenni és váltócipőt viselni,

15.) köteles az ünnepségeken fegyelmezetten részt venni, az Iskola hagyományainak megfelelően előírt öltözéket viselni (fehér blúz / ing, sötét szoknya / nadrág, nyakkendő),

16.) köteles az ebédlőben is betartani a kulturált étkezés szabályait és az ebédeltető tanár utasításait,

17.) köteles közösségi megbízatásaival járó (hetesi, ügyeletesi) feladatait maradéktalanul ellátni.

18.) kötelesaz Iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken részt venni úgy, hogy magatartásával az iskola hírnevét, társai és önmaga biztonságát nem veszélyezteti, valamint mások személyiségi jogait tiszteletben tartja.

19.) Az iskola munkahely, ezért az elvárható viselet szolid, alkalomhoz illő, tiszta, kulturált, mentes a szélsőséges, hivalkodó és feltűnő öltözködéstől, hajviselettől.

 

5. A szülő joga és kötelességei

Az alapvető jogokat és kötelezettségeket a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 72. §-a tartalmazza.

A szülő kötelessége, hogy

1.) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét,

2.) biztosítsa gyermeke tankötelezettségének teljesítését,

3.) tiszteletben tartsa az iskola vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk.

4.) A szülőnek joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a tanulóval foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz.

A szülő joga, hogy

1.) megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,

2.) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,

3.) kezdeményezze szülői szervezet létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó, és mint megválasztható személy részt vegyen,

4.) írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül, de legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon,

5.) megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.

6.) Elektronikus napló használatához a szülő kizárólag saját gyermeke napló bejegyzéseihez kap hozzáférési (olvasási) jogot.

 

6. A felelősök kötelezettségei

Az Iskola tisztségviselői (tagiskolánként eltérő rendelkezés szerint)

 

A hetes kötelezettsége:

Hetesi feladatokat az Iskola szokásrendje vagy az osztálytörvények alapján az osztály minden tagja, hetente történő váltással, forgó rendszerben látja el.

A hetes:

– felügyeljen az osztályteremben a Házirend betartására, a nevelő megérkezéséig.

– jelentse a tanári szobában, ha a tanteremben 10 perccel a becsengetés után nincs pedagógus,

– szellőztesse a tantermet, óra végén törölje le a táblát és ellenőrizze a tanterem tisztaságát,

– a tanóra elején jelentse a pedagógusnak a hiányzó tanulókat,

– a 3. óra utáni szünetben – ha az ügyeletes nevelő úgy rendelkezik – társait az udvarra küldi,

– a tanítás befejeztével a tanteremben az ablakokat becsukja, a villanyt lekapcsolja.

Egyéb felelősök kötelezettségei:

Az egyes tanítási órákon tantárgyi felelősök segíthetik a tanórai munkát. A feladat jellegét a nevelők határozzák meg (pl. leckefelelős, pontozó, térképfelelős stb.). A feladat vállalása önkéntes.

Az egyes tanórán kívüli Iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős osztályközösség tagjainak közre kell működniük (pl. ünnepélyek, farsang). A rendezvényekért felelős osztályközösségeket az éves munkaterv tartalmazza.

 

7. TILOS a tanulónak

 

A tanulónak

1.) tilos társai és tanárai törvényileg garantált személyiségi jogainak védelme miatt az Iskola területén külön engedély nélkül mobiltelefonnal képeket, ill. hangfelvételeket készíteni, fényképezőgéppel, kamerával az érintettek tudta és engedélye nélkül felvételeket, filmet rögzíteni,

2.) tilos az Iskola területén a dohányzás, az alkohol- drog- és energiaital fogyasztás,

3.) tilos veszélyes tárgyakat az iskolába behozni. Ezeket a 175/2003. (X. 28.) sz. kormányrendelet tartalmazza,  

4.) tilos a tanuláshoz nem kapcsolódó eszközöket, tárgyakat az iskolába hozni (kivételes esetekben külön tanári engedéllyel behozhatja, azonban más tanórán köteles a táskájában tartani). Az e körülmények között a nevelőnek átadott tárgyakat, eszközöket az iskola köteles biztonságos körülmények között megőrizni.

5.) tilos a tanítási órákon, étkezni, inni, rágógumizni,

6.) tilos a mobiltelefonokat az Iskola területén bekapcsolt állapotban tartani,

7.) tilos az Iskolába egészséget-, közerkölcsöt-, közérdeket sértő; gyűlölet-, ill. félelemkeltésre alkalmas eszközöket, sajtóterméket hozni,

8.) tilos és egyben jogellenes mások bántalmazása, megalázása, egészségének veszélyeztetése, s így e cselekedet súlyos büntetéssel vagy fegyelmi eljárással büntethető.

 

8. Az Iskola működési rendje

 

 1. Nyitva tartás

 • Az Iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hat órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva.
 • Az ügyeleti napokat – Tankerületi egyeztetés után – az Iskola igazgatója jelöli ki, azokat a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.
 •  

 • Gyermekfelügyelet

A gyermekek felügyeletét az Iskola legkorábban reggel 6 órától a tanítás végéig, illetve az Iskola által szervezett tanórán kívüli foglalkozások idejére biztosítja.

 • Reggeli gyülekező rendje

A tanulóknak reggel 7,40 óra és 7,50 óra között kell megérkezniük az iskolába. A tanítás előtti gyülekezés helye az Iskola bejáratai előtti terek, udvarok (alsó tagozat – főbejárat felőli udvar, felső tagozat – hátsó bejárat felőli sportudvar). A folyosókra az ügyeletes nevelők engedélyével lehet felmenni. Az Iskola nyitását megelőzően érkező gyermekek – rossz idő esetén engedéllyel – az Iskola előterében várakozhatnak 730 órától.

A csengetés rendje:

 1. óra      800-845                          10 perc szünet
 2. óra      855-940                                   15 perc szünet
 3. óra      955-1040                        15 perc szünet
 4. óra   1055-1140                                 10 perc szünet
 5. óra   1150-1235 10 perc szünet
 6. óra   1245-1330                      10 perc szünet
 7. óra   1340-1425

Óraközi szünetek

Az óraközi szünetekben a tanulók a folyosókon és a termekben tartózkodhatnak (jó idő esetén, az ügyeletes nevelő utasítása szerint az udvaron is).

A 2. óra utáni 15 perces szünet a tízórai szünet. A tanulók ekkor a tantermekben étkezhetnek.

Az egyes tanítási órákon kívüli foglalkozásokra várakozó tanulók csak a számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak.

Távozás feltételei

Tanulóink egyedül, a tanítási idő alatt, az Iskola épületét a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke (annak távolléte esetén az igazgató, a tagintézményvezető, vagy a részére órát tartó nevelő) engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az Iskola vezetői adhatnak engedélyt.

Szülők fogadási rendje

A szülők az Iskola által kijelölt fogadóórákon kereshetik fel az Iskola nevelőit, vezetőit. Ettől eltérő időpont előzetes egyeztetés után lehetséges.

Létesítmények használata

A tanulók az Iskola létesítményeit, helyiségeit nevelői felügyelettel használhatják.

Idegenek tartózkodási rendje

Az Iskola épületében az Iskolai dolgozókon kívül csak a hivatalos ügyeiket intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az Iskola igazgatójától engedélyt kaptak.

 

9. Az osztályozó, javító és különbözeti vizsgák rendje

Az intézményben tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó, javító és különbözeti vizsgák) tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek az érvényes kerettanterv alapján készült, a Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó követelményeivel. A tanterv követelményrendszerének értelmezésében és részletezésében az adott osztályban tanító szaktanárok nyújtanak segítséget a vizsgára jelentkezett tanulóknak. Ők adják át a munkaközösségek által kialakított szóbeli tételsorokat vagy témakör-listákat is a tanulóknak.

A vizsgák pontos idejéről a szülőt és a tanulót a vizsgák előtt legalább 20 nappal írásban értesíteni kell.

 

10. Tanórán kívüli foglalkozások, napközi, tanulószoba, szakkörök, könyvtár, valamint a hit- és erkölcstanoktatás rendje

A tanórán kívüli foglalkozásokra a diákok írásos szülői engedéllyel jelentkezhetnek. A választható foglalkozásokkal kapcsolatos tudnivalókat az SZMSZ tartalmazza.

Az épületben a foglalkozások kezdetéig a tanulók csak pedagógus felügyelete mellett, a számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak.

Az étkezések rendje:

– a napközisek nevelőjükkel étkeznek az egyeztetett időbeosztás szerint,

– a menzások utolsó órájuk után, felügyelettel ebédelhetnek.

A tanulók kötelesek az ebédlő rendszabályait betartani, a rendbontók csak meghatározott időben étkezhetnek!

Diákétkeztetés:

Az alsó tagozatos tanulóink és a napközi otthonba járó tanulók napi háromszori étkezésben részesülhetnek. Szülői kérésre – ha az otthoni étkeztetés megoldott – a reggeli és az uzsonna lemondható. A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén – az iskola ebédet (menzát) biztosít. Az étkeztetést szolgáltató által megállapított étkezési díjat az iskola gondnokságán, vagy az iskola által kijelölt helyen kell befizetni minden hónapban előre, a fizetésre kijelölt napon, pótbefizetés az önkormányzat intézményfenntartó irodájában lehetséges. Az önkormányzat biztosítja a csoportos beszedési megbízás lehetőségét. Az étkezés lemondását, igénylését telefonon kell rendezni az intézményfenntartó irodában.

A tanév első napján az étkezést csak annak a tanulónak tudjuk biztosítani, akinek szülője (gondozója) erre vonatkozó igényét augusztus utolsó hetében bejelenti, a szükséges dokumentumokat kitölti.

Hit- és erkölcstanoktatás:

Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és erkölcstanoktatást szervezhetnek. A tanulók hit- és erkölcstanoktatáson való részvétele önkéntes. Az etika tantárgy oktatása órarendbe épített. 2013. szeptember 1-től az 1. és 5. évfolyamos tanulóknak választható, választást követően adott tanévben kötelező, felmenő rendszerben oktatott tantárgy.

 

11. Az intézmény létesítményeinek használatával kapcsolatos szabályok

Az intézmény létesítményeivel kapcsolatos szabályok megtalálhatók az SZMSZ-ben. Az ott megfogalmazott előírásokat az Iskola tanulói, pedagógusai, dolgozói, valamint az intézményt látogató külső személyek kötelesek betartani.

– A tanulónak a könyvtár, számítógépterem, tornaterem, sportpálya és ebédlő rendjét az azokra vonatkozó külön szabályok szerint kell betartania.

– Az Iskola udvara, és az ott elhelyezett játékok az Iskola nyitvatartási idején túl csak saját felelősségre használhatók.

– Az Iskola létesítményeiben a felszerelések használata kizárólag a tanár engedélyével lehetséges. A tanuló a rábízott Iskolai vagyontárgyakért, szemléltető eszközökért felelősséggel tartozik. A károkozásért – a vonatkozó jogszabályok alapján – a tanuló szülője, gondviselője anyagi kártérítésre kötelezhető.

– Az Iskola helyiségeinek alkalomszerű használatára (pl. rendezvény) az Iskola igazgatója adhat engedélyt.

 

12. A tanulók jutalmazásának és elmarasztalásának formái

 Azt a tanulót, aki kötelezettségeit magas szinten teljesíti, vagy bármely módon hozzájárul az Iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az Iskola írásbeli dicséretben részesítheti.

A dicséretek fokozatai:

– szaktanári, DÖK vezetői,

– napközis nevelői dicséret,

– osztályfőnöki dicséret,

– igazgatói dicséret (három előző fokozatú után a negyedik az igazgatói dicséret),

– nevelőtestületi dicséret (három igazgatói után, vagy év végén).

A tanulót a tőle elvárható jobb teljesítményéért jutalmazni kell. /NKT 58.§ (1)/

A jutalmazás formái: – közösség előtti kihirdetés

        – oklevél

        – tárgyjutalom (emlékplakett, könyvutalvány, könyv, stb.)

Azt a tanulót, aki kötelességeit elmulasztja, vagy Iskolai magatartásával sérti mások jogait, az Iskola büntetésben részesítheti.

   Az elmarasztalások fokozatai:

            – szaktanári figyelmeztetés,

            – napközis nevelői figyelmeztetés,

            – osztályfőnöki figyelmeztetés,

            – osztályfőnöki intés,

            – osztályfőnöki megrovás,

            – igazgatói figyelmeztetés,

            – igazgatói intés,

            – igazgatói megrovás,

            – nevelőtestületi figyelmeztetés,

            – nevelőtestületi intés,

            – nevelőtestületi megrovás.

Az Iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni.

A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.

 Súlyos vétségek:

– testi, lelki agresszió; a másik tanuló megverése, megalázása, fenyegetése, zsarolása

– egészségre ártalmas anyagok (dohány, alkohol, kábítószer) iskolába hozatala, fogyasztása, terjesztése,

– szándékos károkozás,

– az Iskola dolgozói emberi méltóságának megsértése,

– ellenőrzőben osztályzat, aláírás hamisítása,

– mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv szerint bűncselekménynek minősülnek,

– igazolatlan hiányzás,

További részletek a Pedagógiai Programban találhatók.

 

13. A gyermekre vonatkozó védő- óvó rendszabályok

– A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét az iskolában iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja felsőbb jogszabály alapján.

– A tanuló ismerje és tartsa be a balesetvédelmi, tűzvédelmi előírásokat és annak megfelelően cselekedjen.

– A testnevelés órákon balesetvédelmi okokból a tanulóknak megfelelő tornafelszerelésben kell megjelenniük, és ékszert nem viselhetnek.

 

14. Fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos szabályok, vagyonvédelem

 1. A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályban előírt módon, és mértékben kártérítésre kötelezhető. (Ez gondatlan károkozás esetén nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér 50 %-át, szándékosan okozott kár esetén a teljes költséget meg kell téríteni.) A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az Iskola igazgatója határozza meg.
 2.  
 3. Ha a tanuló, a tanulói jogviszony teljesítéséhez nem szükséges tárgyat bevisz az iskolába, és azt kár éri, a keletkezett kárért az intézmény nem felel.
 4.  
 5. A tanuló felelős a rábízott és kikölcsönzött eszközökért. Azok elvesztése, megrongálása kártérítési kötelezettséget von maga után.
 6.  
 7. Minden tanuló köteles tiszteletben tartani társai és a közösség tulajdonát, felszerelését. A talált tárgyakat a tanulók kötelesek leadni.
 8.  
 9. Befizetési napokon a tanulók a nagyobb összegű készpénzüket megőrzésre a titkárságon letétbe helyezhetik.
 10.  

15. A tanórákról és foglakozásokról való távolmaradásokkal kapcsolatos szabályok

A tanórákról, tanítási napokról, kötelező rendezvényekről való távolmaradást igazolni kell.

A tanuló köteles részt venni a tanórákon, a választott tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az Iskola hivatalos rendezvényein.

A betegség miatti mulasztást orvosi indoklással a hiányzást követő osztályfőnöki óráig, de legfeljebb 8 munkanapon belül kell igazolni.

Igazolatlan hiányzás esetén az iskola a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló           20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásai szerint jár el. Azaz:

Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.

Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az iskola igazgatója értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot.

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc tanítási órát és egyéb foglalkozást, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, valamint ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven tanítási órát és egyéb foglalkozást, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.

 1. A szülő gyermeke számára távolmaradási kérelmet írhat előre látható családi esemény, szervezett üdülés stb. esetén. A kérelmet a hiányzást megelőzően, legalább egy héttel korábban le kell adni az osztályfőnöknek vagy az iskola titkárságán. Az engedély megadásáról az intézmény vezetője dönt.
 2. Mulasztást évente legfeljebb 3 alkalommal igazolhat a szülő/gondviselő. Egy alkalom nem haladhat meg egy tanítási nap időtartamot. 3 napnál hosszabb hiányzást csak orvos igazolhat.
 3. Az igazolást az osztályfőnöknek, ill. helyettesének kell benyújtani, a visszaérkezést követő osztályfőnöki órán, legkésőbb 8 napon belül.
 4. Amennyiben a tanuló késika tanóráról, késését igazolnia kell. A szülő indokolt esetben igazolhatja gyermeke késését. A késésről igazolást adhat orvos, hivatalos szerv, rendvédelmi szerv, közlekedési vállalat. Ha a tanuló ismételten késik, és ezt nem tudja igazolni, és késései időtartamának összege eléri a 45 percet vagy annak többszörösét, 1 vagy több óra igazolatlan hiányzással büntethető.
 5. A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását a pedagógus az elektronikus naplóba jegyzi be, az osztályfőnök a szülői és orvosi indoklások függvényében igazolja a mulasztást. Az előre nem látott hiányzásról – a távolmaradás első napján – a gondviselő köteles az osztályfőnököt értesíteni.
 6. Igazolatlan az a mulasztás is, melynek indoklását az osztályfőnök nem fogadja el.
 7. A tanórán kívüli foglalkozásokról való távolmaradást is igazolni kell.
 8. Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztásai, egy tanítási évben, együttesen elérik a kétszázötven tanítási órát, vagy egy adott tantárgyból meghaladja a tanítási órák harminc százalékát, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelő testület engedélyezi, hogy a tanuló osztályozó vizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozó vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak a száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást.
 9.  

16. Szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányi eredményéről

 

Iskolánk a KRÉTA e-Naplót használja, amely elektronikus ellenőrzőn keresztül nyújt információt a szülőknek. Az e-ellenőrzőhöz a https://klik037021001.e-kreta.hu/ (Inotai Tagiskola: https://klik037021002.e-kreta.hu; Vásárhelyi Tagiskola: https://klik037021003.e-kreta.hu) weblapon keresztül férnek hozzá, ahol a KRÉTA rendszer bejelentkezési felülete jelenik meg. A bejelentkezés során a felhasználónév a tanuló OM azonosítója, a jelszó pedig a születési dátum ÉÉÉÉ-HH-NN formátumban. Ezt a belépés után meg lehet változtatni.
Az e-ellenőrző tartalmazza azokat a tanulmányi és mulasztási adatokat, amelyeket a pedagógus az e-naplóban feltüntet. Lehetőség van az e-ellenőrzőben a szülő és tanár közötti kommunikációra is.

Amennyiben a szülő a tanév elején (szeptember 10-ig) írásban kéri a papír alapú tájékoztatást, azt havonta egyszer, nyomtatott dokumentum formájában kapja meg, az aktuális hónapot követő hó 5. munkanapjáig.

Papír alapon minden tanuló megkapja a félévi értesítőt.

 

17. A Diákönkormányzat

 1.  
 2. Iskolánkban a tanulók érdekképviseleti szerve a Diákönkormányzat.
  A Diákönkormányzat joggyakorlása szempontjából az Iskola tanulólétszámának 50%-át meghaladó közösség minősül „nagyobb közösségnek”. Iskolánk Diákönkormányzata jogainak gyakorlása során az Iskola igazgatójával illetve
  a tagintézmény-vezetőkkel tart kapcsolatot.
 3.  
 4. Döntési joga van tanévenként egy tanítás nélküli munkanap programjának kialakításában. Véleményezési joga van nagyobb tanulói közösségeket érintő döntések meghozatalában, illetve azokban az ügyekben, amelyeket a köznevelést szabályozó jogszabályok meghatároznak.
 5.  
 6. A tanulócsoportok, osztályok, diákkörök saját életük szabályozására – az Iskola Házirendje szellemében – külön osztálytörvényeket állíthatnak össze.
 7.  

 • Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a demokráciára való nevelés érdekében – a házirendben meghatározottak szerint – diákköröket (lásd: A diákkörök) hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti. /NKT 48.§ (1)/
 •  
 • Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök lehetnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport stb.
 •  
 • A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott lehetőségek figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt.
 •  
 • Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az iskola tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért – nagykorú személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését.
 •  
 • A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységében a tanév végéig részt kell venniük.
 •  
 • Tanulóközösségeinknek joguk van az iskolai életet érintő bármilyen kérdésben
  a szervezett véleménynyilvánításra. A szervezett véleménynyilvánítást kezdeményezheti az Iskola igazgatója, az osztályfőnök és a szaktanárok,
  a Diákönkormányzat, egy osztály képviselete, a tanulók nagyobb közössége.
  A szervezett véleménynyilvánítást kezdeményezőnek a véleménynyilvánítás tartalmát, keretét, helyszínét, időpontját egyeztetni kell az Iskola igazgatójával és az érdekelt felekkel.
 •  
 • A Diákönkormányzatot az intézmény igazgatója által megbízott pedagógus vezeti.
 •  

18. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai

A tanulók ingyenes tankönyvellátását, különösen a tartós tankönyvek esetében, könyvtári kölcsönzéssel kell megoldani. Az iskolai tankönyvkölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni kívánó tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzése során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tanuló a tankönyvet elveszti, megrongálja, a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból eredő értékcsökkenést. A tankönyv elvesztése esetén a tanuló, illetve szülője köteles a tankönyv beszerzési árát megtéríteni. A tanulónak felróható ok miatt megrongálódott tankönyvet a tanuló/szülő köteles másik tankönyv beszerzésével megtéríteni, illetve a tankönyv értékét megfizetni.

 

19. Egyéb rendelkezések

Az iskolában plakátokat és hirdetményeket kifüggeszteni, az erre kijelölt helyen, kizárólag igazgatói vagy helyettesi engedéllyel lehet.

 

20. Záró rendelkezések

 

A Házirendben foglaltak négyévente kerülnek felülvizsgálatra. Ezen időszakon belül módosításra az Iskola igazgatója, nevelőtestülete, Diákönkormányzata vagy szülői munkaközössége tehet javaslatot.

 1. A Házirendet nyomtatott formában minden tanuló megkapja.
 2. Jelen Házirend kihirdetésének napján léphatályba.
 3. Jelen Házirend hatálybalépésével a Várkerti Általános Iskola korábbi Házirendjei hatályukat vesztik.